Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘Domy prefabrykowane’

Woda ujmowana do zasilania wodociagów

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2016

Woda ujmowana do zasilania wodociągów jest najczęściej – w mniejszym lub większym stopniu – alkaliczna , wskutek zawartości węglanów bądź też kwaśnych węglanów wapnia, sodu lub magnezu. Znajomość alkaliczności wody jest ważna, ponieważ dla sklarowania wody za pomocą koagulacji i przygotowania jej do filtracji wody musi mieć dostateczny stopień alkaliczności, aby zachodziły odpowiednie reakcje chemiczne. Odczyn wody uzależniony jest od przewagi jonów wodorowych lub wodorotlenowych. W roztworach kwaśnych (pH 1 – 7) przeważa stężenie jonów wodorowych (H+), w roztworach alkalicznych (pH = 7 – 14) wodorotlenowych (OH-). Przy J H = l odczyn wody jest obojętny. Wartość pH jest logarytmem odwrotności i koncentracji jonów wodorowych. Odwrotność-zawartości 0,1 g jonów wodorowych (H-t; ) w 1 l wody wynosi 10, logarytm 10, czyli pH = 1. Gdy zawartość tych jonów w 1,1 wynosi 0,0000001, wówczas odwrotność w tej wartości wynosi 10 mln, których wartość logarytmiczna, czyli pH = 7. Odwrotność zawartości 0,0000000001 -g jonów wodoru vJ 1 l = 10 mld, a logarytm tej liczby = 10 . Zawartość organicznych substancji w wodzie można orientacyjnie ,określić na podstawie utlenialności, oznaczając ilość (mg/l) KMn04, jaka musi być zużyta do wywołania – charakterystycznej dla tego związku – barwy fioletowej . Prostsza jeszcze próba polega na wstrząsaniu w naczyniu badanej wody; utworzenia się pęcherzy i piany na powierzchni wody świadczy o zawartości substancji organicznych. [podobne: deski tarasowe, deska tarasowa, Domy prefabrykowane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Domy prefabrykowane’

Woda ujmowana do zasilania wodociagów

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2016

Posługiwanie się okręgiem stanowi podstawę obliczenia stateczności skarpy w metodzie Taylora na drodze graficznej lub analitycznej. Wypadkowa sił tarcia działających wzdłuż łuku AB nie jest styczna do okręgu Q. Przechodzi ona na zewnątrz tego okręgu i jest styczna do okręgu kR sin cp. Liczba k jest tu współczynnikiem, większym od l zależnym od rozkładu naprężeń wzdłuż AR. Dla danego rozkładu naprężeń, współczynnik k zależy od kąta AOR. Taylor obliczył wartości współczynnika k dla sinusoidalnego rozkładu naprężeń wzdłuż łuku AB i zerowych naprężeń normalnych w punktach A i R. Wartość współczynnika k zmienia się od l do 1,11 przy zmianie kąta AOB od 200 do 1200 Przytoczone tu rozważania stanowią podstawę rozwiązania graficznego (tutaj nie zamieszczonego) i analitycznego Taylora, którego wyniki podano w postaci Nomogramów. Metoda Biareza Metoda Biareza stanowi uogólnienie metody Taylora i Felleniusa. Wychodzi. ona z następujących założeń: rozpatrywana skarpa w płaszczyźnie pionowej spełnia warunki układów płaskich, grunt skarpy jest jednorodny i izotropowy, – znana jest wypadkowa ciśnienia wody w porach działająca wzdłuż konturu ośrodka gruntowego, przemieszczenia (ruch) skarpy są powolne, tak że pomija się siły bezwładności. a) Równania równowagi Dany jest łuk kołowy AMB o promieniu R i kącie środkowym 2a ograniczający klin gruntu ABC o ciężarze W. Zbadamy warunki równowagi tego klina poddanego działaniu ciężaru własnego i siłom kontaktowym” wzdłuż łuku AB. Przyjmując kąt tarcia wewnętrznego cjJ i wartość spójności c współczynnik bezpieczeństwa F określa się stosunkiem maksymalnej wytrzymałości na ścinanie, jaka musi być wzbudzona wzdłuż linii poślizgu, aby grunt znajdował się w równowadze. Wypadkowa ciśnienia wody w porach u przechodzi przez punkt O. Nie daje ona w ten sposób momentu, lecz wchodzi do równań rzutów sił. Moment wywracający wynosi Wx. [patrz też: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna ]

Comments Off

« Previous Entries