Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘domy drewniane’

Woda moze byc zakazona

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

WŁAŚCIWOŚCI BAKTERIOLOGICZNE Woda może być zakażona bakteriami chorobotwórczymi; duru brzusznego, paratyfusu, czerwonki, choroby Weila cholery itp. W wodach brudnych, wskutek antagonistycznego działania bakterii saprofitów, bakterie chorobotwórcze giną w ciągu kilku dni. W wodzie czystej bakterie duru i czerwonki giną po kilkunastu dniach. Woda zakażona może przeto przenosić chorobę na znaczne odległości. Możliwość występowania bakterii, chorobotwórczych przewodu pokarmowego człowieka wiąże się z występowaniem pospolitych bakterii okrężnicy (Bacterium. Coli, typ jelitowy), nieszkodliwych dla organizmu, znajdujących się we wnętrznościach ludzi i, zwierząt ciepło- i zimnokrwistych, Stwierdzenie obecności B. Coli wskazuje na niebezpieczne zakażenie wody ściekami gospodarczymi, ponieważ bakteriom tym mogą towarzyszyć bakterie chorobotwórcze. [podobne: domy drewniane, Domy z drewna, deski elewacyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy drewniane’

Woda moze byc zakazona

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Posługiwanie się okręgiem stanowi podstawę obliczenia stateczności skarpy w metodzie Taylora na drodze graficznej lub analitycznej. Wypadkowa sił tarcia działających wzdłuż łuku AB nie jest styczna do okręgu Q. Przechodzi ona na zewnątrz tego okręgu i jest styczna do okręgu kR sin cp. Liczba k jest tu współczynnikiem, większym od l zależnym od rozkładu naprężeń wzdłuż AR. Dla danego rozkładu naprężeń, współczynnik k zależy od kąta AOR. Taylor obliczył wartości współczynnika k dla sinusoidalnego rozkładu naprężeń wzdłuż łuku AB i zerowych naprężeń normalnych w punktach A i R. Wartość współczynnika k zmienia się od l do 1,11 przy zmianie kąta AOB od 200 do 1200 Przytoczone tu rozważania stanowią podstawę rozwiązania graficznego (tutaj nie zamieszczonego) i analitycznego Taylora, którego wyniki podano w postaci Nomogramów. Metoda Biareza Metoda Biareza stanowi uogólnienie metody Taylora i Felleniusa. Wychodzi. ona z następujących założeń: rozpatrywana skarpa w płaszczyźnie pionowej spełnia warunki układów płaskich, grunt skarpy jest jednorodny i izotropowy, – znana jest wypadkowa ciśnienia wody w porach działająca wzdłuż konturu ośrodka gruntowego, przemieszczenia (ruch) skarpy są powolne, tak że pomija się siły bezwładności. a) Równania równowagi Dany jest łuk kołowy AMB o promieniu R i kącie środkowym 2a ograniczający klin gruntu ABC o ciężarze W. Zbadamy warunki równowagi tego klina poddanego działaniu ciężaru własnego i siłom kontaktowym” wzdłuż łuku AB. Przyjmując kąt tarcia wewnętrznego cjJ i wartość spójności c współczynnik bezpieczeństwa F określa się stosunkiem maksymalnej wytrzymałości na ścinanie, jaka musi być wzbudzona wzdłuż linii poślizgu, aby grunt znajdował się w równowadze. Wypadkowa ciśnienia wody w porach u przechodzi przez punkt O. Nie daje ona w ten sposób momentu, lecz wchodzi do równań rzutów sił. Moment wywracający wynosi Wx. [patrz też: domy drewniane, Domy prefabrykowane, Domy z drewna ]

Comments Off

« Previous Entries