Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘domki ogrodowe’

Woda czerpana z wodociagów

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Woda czerpana z wodociągów obsługujących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców, poza właściwościami wyżej określonymi powinna odpowiadać w szczególności następującym warunkom: 1) ogólna liczba bakterii przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na żelatynie po 48 godzinach w temperaturze + 20 C nie może przekraczać 25, 2) ogólna liczba kolonii bakterii- przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na agarze po 24 godzinach w temperaturze +37 -c nie może przekraczać 5, 1) miano coli nie może być niższe niż 100 (wskaźnik coli – indeks nie może być wyższy niż 10/litr), 2) zapach może należeć tylko do. grupy zapachów naturalnych roślinnych, a jego natężenie w temperaturze + 60 C nie może przekraczać 3 stopni; nie dotyczy to wody chlorowanej , 3) mętność według skali krzemionkowej nie może przekraczać 3 mg/litr, 1) barwa według skali platynowo-kobaltowej nie może przekraczać 20 mg/l Pt, zawartość jonu chlorkowego (CI) nie może przekraczać 250 mg/I CI, zawartość jonu fluorkowego (F) nie powinna przekraczać 1 mg/l F, zawartość jonu siarczanowego (S04) nie może przekraczać 150 mg/l 804, zawartość związków żelaza nie może przekraczać 0,3 mg/l Fe, zawartość związków manganu nie może przekraczać 0,1 mg/l Mn, 13) zawartość związków ołowiu nie może przekraczać 0,1 mg/I Pb, 14) zawartość związków arsenu nie może przekraczać 0,05 mg/I As, 15) zawartość związków miedzi nie może przekraczać 1,0 mg/I Cu, 16) zawartość związków cynku nie może przekraczać 5 mg/I Zn, 17) sucha pozostałość w temperaturze 1050 nie powinna przekraczać 500 mg/l, 18) zawartość fenoli nie może przekraczać ilości, przy których powstałyby zapachy chlorofenoli, 1 9) w przypadku chlorowania wody zawartość wolnego chloru w miejscu czerpania wody powinna wynosić 0,3-0,5 mg/l CI, 20) zawartość substancji promieniotwórczych nie może przekraczać norm określonych w obowiązujących przepisach, o ochronie przed promieniowaniem jonizującym, 21) twardość ogólna nie powinna przekraczać 7,1 mval/l (20 stopni). [hasła pokrewne: domek narzędziowy, domki ogrodowe, deskia na boazerią ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki ogrodowe’

Woda czerpana z wodociagów

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Przyjmuje się, że w pierwszym przybliżeniu znany jest współczynnik bezpieczeństwa F. Posługując się konstrukcją wektorową lub równaniem otrzymuje się wartość N. Za pomocą równania poszukuje się maksymalnego błędu współczynnika bezpieczeństwa F przy zmianie rozkładu naprężeń. Poniżej przytoczona będzie prosta metoda określenia minimalnej wartości współczynnika bezpieczeństwa. Jeśli rozpatruje się grunt jednorodny, rozkład naprężeń normalnych jest ciągły i ma tylko jedno maksimum. W związku z tym promień krzywizny e w dowolnym punkcie K łuku JKL jest proporcjonalny do naprężenia n w punkcie M e=nR Zatem promień ten przechodzi tylko przez jedno maksimum i rośnie w sposób ciągły od punktów krańcowych. W tym przypadku najdłuższa linia IKL składa się z odcinka prostej LG i łuku okręgu stycznego do linii VJ w punkcie J oraz stycznego do VL w punkcie G. Punkt G może znajdować się na prostej VL lub VJ w zależności od rozpatrywanych przypadków. Dla uniknięcia nieciągłości promieni linii w punkcie G, linia ta musi znajdować się wewnątrz LGJ. Maksymalne naprężenie mniejsze od wartości granicznej Jest rzeczą oczywistą, że naprężenia wzdłuż kołowej linii poślizgu nie mogą mieć wartości nieskończenie wielkiej. Można znacznie zmniejszyć błąd przy określaniu momentu utrzymującego, ustalając maksymalną granicę dla wartości naprężeń normalnych. Przyjmuje się m-krotne zwiększenie naprężeń odpowiadających równomiernemu rozkładowi. Przedstawione wzory na wyznaczenie maksymalnego błędu współczynnika bezpieczeństwa, będącego praktycznie mniejszym od 10% dla gruntów niespoistych i znacznie mniejszym dla gruntów spoistych, są ważne jeśli rozkład naprężeń spełnia trzy równania równowagi. Wyznaczone granice błędu współczynnika bezpieczeństwa są znacznie większe na skutek poczynionych uproszczeń, niż mogą wystąpić w rzeczywistości. Można zatem obliczyć minimalny współczynnik bezpieczeństwa wzorem i ustalić maksymalny błąd, jaki popełnia się przyjmując tę wartość. [hasła pokrewne: domki holenderskie, domki narzędziowe, domki ogrodowe ]

Comments Off

« Previous Entries