Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘domki holenderskie’

Współczynnik bezpieczeństwa F

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przyjmuje się, że w pierwszym przybliżeniu znany jest współczynnik bezpieczeństwa F. Posługując się konstrukcją wektorową lub równaniem otrzymuje się wartość N. Za pomocą równania poszukuje się maksymalnego błędu współczynnika bezpieczeństwa F przy zmianie rozkładu naprężeń. Poniżej przytoczona będzie prosta metoda określenia minimalnej wartości współczynnika bezpieczeństwa. Jeśli rozpatruje się grunt jednorodny, rozkład naprężeń normalnych jest ciągły i ma tylko jedno maksimum. W związku z tym promień krzywizny e w dowolnym punkcie K łuku JKL jest proporcjonalny do naprężenia n w punkcie M e=nR Zatem promień ten przechodzi tylko przez jedno maksimum i rośnie w sposób ciągły od punktów krańcowych. W tym przypadku najdłuższa linia IKL składa się z odcinka prostej LG i łuku okręgu stycznego do linii VJ w punkcie J oraz stycznego do VL w punkcie G. Punkt G może znajdować się na prostej VL lub VJ w zależności od rozpatrywanych przypadków. Dla uniknięcia nieciągłości promieni linii w punkcie G, linia ta musi znajdować się wewnątrz LGJ. Maksymalne naprężenie mniejsze od wartości granicznej Jest rzeczą oczywistą, że naprężenia wzdłuż kołowej linii poślizgu nie mogą mieć wartości nieskończenie wielkiej. Można znacznie zmniejszyć błąd przy określaniu momentu utrzymującego, ustalając maksymalną granicę dla wartości naprężeń normalnych. Przyjmuje się m-krotne zwiększenie naprężeń odpowiadających równomiernemu rozkładowi. Przedstawione wzory na wyznaczenie maksymalnego błędu współczynnika bezpieczeństwa, będącego praktycznie mniejszym od 10% dla gruntów niespoistych i znacznie mniejszym dla gruntów spoistych, są ważne jeśli rozkład naprężeń spełnia trzy równania równowagi. Wyznaczone granice błędu współczynnika bezpieczeństwa są znacznie większe na skutek poczynionych uproszczeń, niż mogą wystąpić w rzeczywistości. Można zatem obliczyć minimalny współczynnik bezpieczeństwa wzorem i ustalić maksymalny błąd, jaki popełnia się przyjmując tę wartość. [hasła pokrewne: domki holenderskie, domki narzędziowe, domki ogrodowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki holenderskie’

Współczynnik bezpieczeństwa F

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Porównując wyniki uzyskane metodą Biareza z wynikami uzyskanymi metodą Felleniusa lub Taylora otrzymuje się systematycznie korzystniejsze wartości współczynnika bezpieczeństwa, chociaż posługiwanie się wykresami Taylora jest dostatecznie dokładne. Metodą Biareza należy posługiwać się w przypadku konieczności uzyskania dokładniejszych wyników i występowania ciśnienia wody w porach gruntu. Metoda Bishopa Metoda Bishopa jest pewną modyfikacją metody Felleniusa, polegającą na innym określeniu współczynnika bezpieczeństwa i odmiennym sposobie określenia sił działających na bokach każdego paska. Współczynnik bezpieczeństwa określony jest stosunkiem maksymalnej wytrzymałości na ścinanie, jaka musi być wzbudzona wzdłuż linii poślizgu, aby grunt znajdował się w równowadze. Wartość tak określonego współczynnika bezpieczeństwa jest jednakowa dla spójności i dla tarcia wewnętrznego gruntu. Jest również ona stała wzdłuż całej linii poślizgu. Układ sił działających na pionowy pasek. W przypadku działania sił zewnętrznych na powierzchnię skarpy rozkład tych sił wyznacza się metodą prób, tak aby był spełniony warunek równowagi sił działających , na pojedynczy pasek gruntu. Uwzględnienie tych sił w obliczeniach współczynnika bezpieczeństwa wymaga dużego nakładu pracy, dając w zamian zwiększenie dokładności nie przekraczające kilku procent. Dlatego też siły te są pomijane, co daje oczywiście rozwiązanie przybliżone: Określenie współczynnika bezpieczeństwa sprowadza się do rozwiązania równania podanego w formie uwikłanej, które wykonuje się metodą iteracji. Uproszczona metoda Bishopa Przyjmuje się, że Xn-Xn+l = o. Tok obliczenia współczynnika bezpieczeństwa F jest następujący: – zakłada się F = l w prawej stronie równania, – równanie daje wartość współczynnika F, – podstawia się wartość uzyskanego współczynnika, lub wartość sąsiednią, do prawej strony równania. Otrzymuje się nową wartość współczynnika F i powtarza się kolejno tę samą czynność. Po dwóch, trzech iteracjach otrzymuje się poszukiwany współczynnik oznaczony jako FI . [patrz też: domki holenderskie, domki narzędziowe, domki ogrodowe ]

Comments Off

« Previous Entries