Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘deskia na boazerią’

zmniejszenie oporu wiaze sie z wystepowaniem warstwy wodonosnej

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

W środowisku izotropowym pole elektryczne ma kształt półsfery: przy dwóch warstwach linie prądu ulegają załamaniom zaś przy większej ilości warstw występują liczne typy krzywych i ich interpretacja natrafia na trudności. W przypadku najprostszym, w środowisku izotropowym, zmniejszenie oporu wiąże się z występowaniem warstwy wodonośnej : gmin występuje przy 1,5 a; wartość ta odpowiada średniej głębokości warstwy wodonośnej. Poza wyżej opisaną metodą PSE stosowane są jej liczne odmiany i metody inne, m. in. poszukiwanie warstw wodonośnych za pomocą fal radiowych oraz za pomocą izotopów promieniotwórczych (metoda radiometryczna). Np. przewodnictwo prądu elektrycznego przez grunt zależy nie tylko od nagromadzonej wody podziemnej, lecz w dużej mierze od zawartości soli w wodzie, choćby przy zmagazynowaniu jej w gruncie w małych ilościach. Podobnie warstwy wilgotnej gliny, pomimo małych ilości wody podziemnej, dobrze przewodzą prąd. Dlatego metody geofizyczne należy traktować jako cenne uzupełnienie bezpośrednich badań geologicznych. [patrz też: deska tarasowa, deski elewacyjne, deskia na boazerią ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deskia na boazerią’

zmniejszenie oporu wiaze sie z wystepowaniem warstwy wodonosnej

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Woda czerpana z wodociągów obsługujących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców, poza właściwościami wyżej określonymi powinna odpowiadać w szczególności następującym warunkom: 1) ogólna liczba bakterii przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na żelatynie po 48 godzinach w temperaturze + 20 C nie może przekraczać 25, 2) ogólna liczba kolonii bakterii- przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na agarze po 24 godzinach w temperaturze +37 -c nie może przekraczać 5, 1) miano coli nie może być niższe niż 100 (wskaźnik coli – indeks nie może być wyższy niż 10/litr), 2) zapach może należeć tylko do. grupy zapachów naturalnych roślinnych, a jego natężenie w temperaturze + 60 C nie może przekraczać 3 stopni; nie dotyczy to wody chlorowanej , 3) mętność według skali krzemionkowej nie może przekraczać 3 mg/litr, 1) barwa według skali platynowo-kobaltowej nie może przekraczać 20 mg/l Pt, zawartość jonu chlorkowego (CI) nie może przekraczać 250 mg/I CI, zawartość jonu fluorkowego (F) nie powinna przekraczać 1 mg/l F, zawartość jonu siarczanowego (S04) nie może przekraczać 150 mg/l 804, zawartość związków żelaza nie może przekraczać 0,3 mg/l Fe, zawartość związków manganu nie może przekraczać 0,1 mg/l Mn, 13) zawartość związków ołowiu nie może przekraczać 0,1 mg/I Pb, 14) zawartość związków arsenu nie może przekraczać 0,05 mg/I As, 15) zawartość związków miedzi nie może przekraczać 1,0 mg/I Cu, 16) zawartość związków cynku nie może przekraczać 5 mg/I Zn, 17) sucha pozostałość w temperaturze 1050 nie powinna przekraczać 500 mg/l, 18) zawartość fenoli nie może przekraczać ilości, przy których powstałyby zapachy chlorofenoli, 1 9) w przypadku chlorowania wody zawartość wolnego chloru w miejscu czerpania wody powinna wynosić 0,3-0,5 mg/l CI, 20) zawartość substancji promieniotwórczych nie może przekraczać norm określonych w obowiązujących przepisach, o ochronie przed promieniowaniem jonizującym, 21) twardość ogólna nie powinna przekraczać 7,1 mval/l (20 stopni). [hasła pokrewne: domek narzędziowy, domki ogrodowe, deskia na boazerią ]

Comments Off

« Previous Entries