Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘deski podłogowe’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Budowa jednej lub kilku studni próbnych pozwala znacznie dokładniej określić wydajność przyszłego ujęcia wód podziemnych. Wokół studni badanej wierci się otwory obserwacyjne – jeżeli to jest możliwe w kierunkach prostopadłych i równoległych do dopływu wody w gruncie. W przypadku gdy w pobliżu. znajdują się inne studnie, należy je wykorzystać do obserwacji zmian stanów wody. Czas próbnego pompowania jest zależny od ustalenia się depresji; po jej ustaleniu pompowanie próbne trwać powinno co najmniej 3 doby przy ustalonych trzech depresjach, po jednej dobie dla każdej . Dla zbadania właściwości wody wykonać należy w próbnym okresie kilka analiz. W przypadku uzyskania dostatecznej ilości -wody, odpowiedniej dla danych celów, studnia próbna po wykonaniu obudowy może służyć jako studnia eksploatacyjna. [hasła pokrewne: domy z drewna cena, Deska Podłogowa, deski podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski podłogowe’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Zasoby wodne nie są wszędzie jednakowe. Istnieją rejony, w których jest wody pod dostatkiem dla wielkich miast i dużych ośrodków przemysłowych, np. w . rejonie dolnej Wisły. Ponadto w niektórych rejonach jest wystarczająca ilość wody dla miast średnich, dla miast małych, tylko dla większych osiedli miejskich, dla małych wsi, wreszcie woda może być ujęta tylko w dolinach, a więc w okolicach, w których występują wody krasowe (np. w części Jury Krakowskiej). Mapy obrazujące możliwość zaopatrzenia w wodę różnej wielkości osiedli w poszczególnych rejonach kraju zostały opracowane w kilku państwach m. in. w NRF . W Polsce stan rozpoznania hydrogeologicznego czyni szybkie postępy i w 1963 r. duże połacie kraju zostały objęte tym rozpoznaniem. [hasła pokrewne: domy z drewna cena, deski podłogowe, deskia na boazerią ]

Comments Off

« Previous Entries