Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘deski na taras’

Górski zbiornik dolinowy

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Górski zbiornik dolinowy na Wapienicy zaopatruje w wodę Bielsko. Największa powierzchnia zalewu tego zbiornika Fm8x = 10,5 ha, największa głębokość Hm8x =•21 m. Woj. katowickie jest częściowo zaopatrywane w wodę ze zbiornika zbudowanego na Wiśle w Goczałkowicach (Fm8x = 3200 ha, Bmax = 10 m; zbiornik ten może dostarczać 6 mS/sek, a w stosunku rocznym -65Q/o całkowitego przeciętnego odpływu Wisły) oraz ze zbiornika na Brynicy w Kozłowej Górze (F m8X = 575 ha, #m8x = 6,5 m). Poza tym pewna liczba zakładów przemysłowych ujmuje wodę ze zbiorników dolinowych, m. in. cukrownia Łagiewniki na Dolnym Śląsku, zakłady przemysłowe w Skarżysku i Starachowicach. W wielu osiedlach wiejskich zostały wykonane małe zbiorniki do celów przeciwpożarowych, mogące dostarczyć potrzebnych ilości wody do gaszenia pożarów w okresach posuchy, mrozów i pokrywy lodowej. W zbiornikach woda jest piętrzona za pomocą zapór ziemnych, murowanych z kamienia, betonowych lub żelbetowych. [przypisy: domek narzędziowy, deski na taras, deski na podbitkę ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski na taras’

Górski zbiornik dolinowy

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Przy obliczaniu sztywnych konstrukcji np. fundamentów zapór wodnych (szczególnie na podłożu nie spoistym) pomijanie odksztalceń plastycznych może spowodować duże nadmiary zapasów wytrzymałości podłoża. W przypadkach, kiedy zasadnicze obciążenie przyłożone jest w pobliżu krawędzi konstrukcji (dna śluz, suche doki) rozkład obciążeń powoduje, że płyta fundamentowa dąży do wygięcia do góry w środkowej jej części, pominięcie odkształceń plastycznych może niekorzystnie wpłynąć na wytrzymałość budowli. W niniejszym rozdziale omówione będą metody rozwiązań stanu naprężenia w pół- przestrzeni i półpłaszczyźnie sprężystej wśród których najbardziej rozpowszechnione są dwie metody: – metoda Gorbunowa-Posadowa – metoda Żemoczkina-Sinicyna Pierwszą metodą rozwiązuje się zagadnienia przestrzenne jak i płaskie za pomocą szeregów potęgowych, a praktycznie wyniki podaje w postaci tablic. W metodzie Żemoczkina-Sinicyna bardzo przejrzystej w zastosowaniach, główny tok postępowania oparty jest na metodzie sił w powiązaniu z elementami teorii sprężystości. Zakres zagadnień, które mogą być rozwiązane metodą Żemoczkina obejmuje wymiarowanie fundamentów ławowych, płytowych, ustalenie wpływu na sąsiednie budynki itp. Przy rozwiązywaniu zagadnienia płaskiego obie metody opierają się na wzorze Flamanta, określającym przemieszczenie górnej krawędzi półpłaszczyzny obciążonej siłą skupioną. Siła obciążająca działa w początku układu współrzędnych, W przypadku zadania przestrzennego równanie wyjściowe stanowi wzór Boussinesqa dla półprzestrzeni sprężystej. Uzyskane wyniki obliczeniowe modeli półprzestrzeni i półpłaszczyzny sprężystej będą zbliżone do rzeczywistości, przy łącznym spełnieniu następujących warunków: 1) podłoże winno mieć jednowarstwową budowę o znaczne} miąższości, przekra- czającej głębokości, podane w tablicy 8.1, rozprzestrzeniania się naprężeń i przemiesz- czeń pionowych; 2) moduł ściśliwości podłoża powinien być określony w sposób możliwie dokładny, najlepiej w wyniku badań w terenie: 3) stosunki wodne w podłożu nie mogą podlegać zasadniczym zmianom i powo- dować zmian struktury gruntu. Mogą występować jedynie niewielkie wahania poziomu wody gruntowej. [hasła pokrewne: deski elewacyjne, deski na podbitkę, deski na taras ]

Comments Off

« Previous Entries