Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘deski na elewacje’

Ciśnienie w porach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeśli ciśnienie w porach nie zależy od stanu naprężenia to w przypadku: a) stateczności długotrwałej wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności należy przyjąć jako efektywne; a ciśnienie wody w porach u określa się za pomocą siatki hydrodynamicznej lub w wyniku bezpośredniego pomiaru na skarpie w terenie, b) nagłego przepływu wody przez przesiąkliwą skarpę, wartość kąta tarci a wewnętrznego i spójności należy przyjąć jako efektywne, a ciśnienie u zależy od stosunku prędkości przepływu wody do przesiąkliwości. Określa się je za pomocą siatki hydrodynamicznej. Współczynnik bezpieczeństwa F oblicza się dla kilku ustalonych siatek hydrodynamicznych. Jeśli ciśnienie wody w porach zależy od stanu naprężenia, wówczas w przypadku gdy: a) skarpa zbudowana jest z nawodnionych glin i przy szybkiej budowie skarpy nie wystąpi jej konsolidacja. Wtedy należy przyjąć tjJu = O i Cu (kąt pozornego tarcia wewnętrznego i spójność pozorna gruntu ustalone w badaniach bez odprowadzenia wody, niezdrenowanych). Jeżeli szybkość budowy skarpy wywołuje częściową jej konsolidację wówczas tjJ i c określa się w badaniach niezdrenowanych z konsolidacją próbek i pomiarem ciśnienia wody w porach, które ustala się w badaniach trójosiowych lub w edometrze, b) rdzeń zapory zbudowany jest z zagęszczonych glin (nienawodnionych), posługujemy się wielkościami c i tjJ, a ciśnienie u ustala się w badaniach trójosiowych odzwierciedlających możliwie najwierniej warunki rzeczywiste. c) następuje szybki przepływ wody przez nieprzepuszczalną nawodnioną skarpę, Należy jeszcze zwrócić uwagę na tworzenie się szczelin w górnej krawędzi skarpy zbudowanej z gruntów spoistych pod wpływem działania sił skurczu. Siły skurczu pow- stają na skutek wysychania przypowierzchniowej warstwy gruntu spoistego. W okresie opadów w szczelinach tych gromadzi się woda i wywiera ciśnienie hydrostatyczne na ich ściany. [podobne: deski na elewacje, deskia na boazerią, domek narzędziowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski na elewacje’

Ciśnienie w porach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozwiązanie obejmuje dwa zasadnicze schematy: 1. Układ obciążony momentem wywracającym, w którym siła pozioma może być pominięta. 2. Układ obciążony siłą poziomą zaczepioną na wysokości mniejszej niż 4D nad powierzchnią terenu. Praktyczne wykorzystanie metody stanów granicznych do projektowania fundamentów słupowych, wymaga opracowania tablic pomocniczych oraz określenia współczynników pewności, umożliwiających przejście z wartości granicznych na dopuszczalne. Stateczność konstrukcji blokowych zagłębionych w gruncie spoistym i niespoistym. Przedstawione niżej rozwiązanie obejmuje fundamenty podane na rysunku 7.6. Opiera się ono na mechanizmie zniszczenia ośrodka gruntowego zaobserwowanym doświadczalnie, w chwili, kiedy ośrodek ten znajduje się w stanie granicznym. Zagadnienie stanu granicznego opisano w płaskim stanie naprężenia. Przejście z układu płaskiego do trójwymiarowego, oparto na analizie pół empirycznej dotyczącej stanu naprężenia i odkształcenia w gruncie. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia oddzielnie wpływ szerokości fundamentu i jego stref bocznych oraz wpływ przyłożonego obciążenia zewnętrznego. Wpływy poszczególnych stref powiązano warunkami równowagi statycznej dla wszystkich trzech schematów pracy fundamentu. Wykorzystując warunki równowagi określono położenie chwilowego środka obrotu fundamentu, nośność jego podstawy oraz graniczne obciążenie zewnętrzne. Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 1. Parcie i odpór gruntu rozważane dla przypadku płaskiego stanu naprężenia,. można określić z dostatecznym przybliżeniem teorią stanów granicznych ciała sztywno-plastycznego. 2. Współczynnik tarcia gruntu o ścianę fundamentu stanowi czynnik korekcyjny między wynikami obliczeń i pomiarem sił granicznych. [przypisy: deski na elewacje, deskia na boazerią, domek narzędziowy ]

Comments Off

« Previous Entries