Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘ciśnienie w sieci wodociągowej’

Współczynnik bezpieczeństwa F

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Przyjmuje się, że w pierwszym przybliżeniu znany jest współczynnik bezpieczeństwa F. Posługując się konstrukcją wektorową lub równaniem otrzymuje się wartość N. Za pomocą równania poszukuje się maksymalnego błędu współczynnika bezpieczeństwa F przy zmianie rozkładu naprężeń. Poniżej przytoczona będzie prosta metoda określenia minimalnej wartości współczynnika bezpieczeństwa. Jeśli rozpatruje się grunt jednorodny, rozkład naprężeń normalnych jest ciągły i ma tylko jedno maksimum. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ciśnienie w sieci wodociągowej’

Współczynnik bezpieczeństwa F

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Porównując wyniki uzyskane metodą Biareza z wynikami uzyskanymi metodą Felleniusa lub Taylora otrzymuje się systematycznie korzystniejsze wartości współczynnika bezpieczeństwa, chociaż posługiwanie się wykresami Taylora jest dostatecznie dokładne. Metodą Biareza należy posługiwać się w przypadku konieczności uzyskania dokładniejszych wyników i występowania ciśnienia wody w porach gruntu. Metoda Bishopa Metoda Bishopa jest pewną modyfikacją metody Felleniusa, polegającą na innym określeniu współczynnika bezpieczeństwa i odmiennym sposobie określenia sił działających na bokach każdego paska. Współczynnik bezpieczeństwa określony jest stosunkiem maksymalnej wytrzymałości na ścinanie, jaka musi być wzbudzona wzdłuż linii poślizgu, aby grunt znajdował się w równowadze. Wartość tak określonego współczynnika bezpieczeństwa jest jednakowa dla spójności i dla tarcia wewnętrznego gruntu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ciśnienie w sieci wodociągowej’

Współczynnik bezpieczeństwa F

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Metoda polega na dopasowaniu wartości XII-Xn+1 w taki sposób, aby spełnione były wszystkie równania równowagi. Znając wartości sił Xn-Xn+1 określa się za pomocą równania współczynnik bezpieczeństwa oznaczony jako F2 Metodę Bishopa zaleca się stosować szczególnie wtedy, gdy ciśnienie wody w porach jest duże oraz gdy kołowa linia poślizgu sięga głęboko w podłoże, tzn. dla łagodnie nachylonych skarp. Metoda Janbu. Na założeniach przyjętych przez Bishopa oparta jest metoda Janbu będąca uściśleniem metody Bishopa. Ma ona zastosowanie przy przyjęciu powierzchni poślizgu o dowolnym kształcie. W rozpatrywanym kryterium równowagi pojedynczego paska zakłada się, że suma rzutów sił na kierunek pionowy i kierunek poziomy musi być równa zeru. Jest to dokładna metoda ogólna, umożliwiająca stosowanie jej do każdego kształtu linii poślizgu, co ma szczególne znaczenie dla skarp uwarstwionych. Założenia do metody Morgensterna-Pricea. Rozpatruje się równowagę pojedynczego elementarnego paska o szerokości dx, na który działaj siły. b) układ sił działający na pasek gruntu bezpieczeństwa jest określony podobnie jak w metodzie Bishopa jako stosunek maksymalnej wytrzymałości na ścinanie wzdłuż linii poślizgu do wzbudzonej wytrzymałości na ścinanie, koniecznej dla zachowania równowagi masywu skarpy. momentów względem środka podstawy paska oraz z sumy rzutów sił na kierunek normalny i styczny do podstawy paska. Tok postępowania 1. Dla przyjętego kształtu linii poślizgu, bryłę odłamu gruntu dzielimy na pionowe paski i zakładamy przebieg funkcji f (x). 2. Z równania wyznacza się współczynniki A, B, p, q, k i m, 3. Przyjmując wyjściowe wartości współczynników F i it oblicza się ze wzoru siłę E i moment M w kolejnych paskach. Otrzymuje się końcowe wartości En i Mn, które w zasadzie nie będą równe zeru. W takim przypadku, drogą kolejnych iteracji, zmieniając współczynniki wyjściowe it i F dochodzi się do takich wartości, które spełniają warunki równowagi. [przypisy: polistyren ekstrudowany xps, ciśnienie w sieci wodociągowej, dom z prefabrykatów betonowych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ciśnienie w sieci wodociągowej’

Współczynnik bezpieczeństwa F

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Dla linii poślizgu przyjmuje się następną funkcję f (x) i znajduje odpowiadające jej współczynniki it i F. W zależności od ważności rozpatrywanego zagadnienia stateczności skarpy analizuje się od kilku do kilkunastu, a nawet do kilkudziesięciu różnych funkcji. Rozwiązanie całego problemu wymaga zbadania współczynnika bezpieczeństwa dla innych linii poślizgu; aż do znalezienia najmniejszej wartości tego współczynnika. Opisana metoda wymaga jednakże pewnego doświadczenia i dodatkowego sprawdzenia uzyskanych wyników, a mianowicie: 1. W niektórych przypadkach istnieje kilka par wartości i F spełniających warunki równowagi. W takiej sytuacji należy sprawdzić dla każdej pary współczynników przebieg wartości wyrażenia (Kx+L) z równania. Wyrażenie to powinno być zawsze dodatnie i jedynie współczynniki A i F spełniające ten dodatkowy warunek stanowią I prawidłowe rozwiązanie. 2. Dla uzyskanej minimalnej wartości współczynnika bezpieczeństwa należy sprawdzić przebieg sił E, czyli wykreślić linię ciśnień. Odległość sił E od podstawy paska otrzymujemy z równania. Jeżeli przebieg linii jest nielogiczny lub linia wychodzi poza obrys masywu gruntowego, co wskazuje na występowanie sił rozciągających między paskami gruntu, rozwiązania takie należy odrzucić. 3. Należy sprawdzić stan naprężenia wzdłuż pionowych linii oddzielających poszczególne paski. Wyznaczone siły X nie powinny przekraczać wytrzymałości gruntu na ścinanie. Z przedstawionego toku, postępowania wynika, że dla określenia współczynnika bezpieczeństwa tą metodą konieczne jest zastosowanie maszyn matematycznych o dużej pamięci. Przytoczone metody obliczeń stateczności skarp oparte są w zasadzie na podobnych założeniach wyjściowych analizujących równowagę sił działających na wycięty pasek gruntu. Różnica między tymi metodami polega na sposobie uwzględnienia sił działających na boki takiego paska. [hasła pokrewne: polistyren ekstrudowany xps, ciśnienie w sieci wodociągowej, dom z prefabrykatów betonowych ]

Comments Off

« Previous Entries