Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Woda czerpana z wodociagów lub innych urzadzen obslugujacych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Woda czerpana z wodociagów lub innych urzadzen obslugujacych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Pomiar układu linii ekwipotencjalnych może być stosowany tylko w górnych poziomach gruntu, a to ze względu na zmiany przewodnictwa w warstwie wodonośnej. Metoda elektrooporowa opiera się na pionowych sondowaniach elektrycznych (PSE), jest w Polsce najczęściej stosowana i daje duże korzyści przy studiach wstępnych (opiniodawczych). Badania elektrooporowe, W warunkach sprzyjających, pozwalają określić najbardziej korzystną lokalizację odwiertu studziennego w przypadku gdy zasięg badań jest nie większy niż 100-200 m w głąb i dla ujęcia niewielkich objętości wody rzędu 200-500 mś/dn. Poza tym jeżeli ilość wyróżnionych elektrycznie warstw nie jest większa niż 4-6 a miąższości ich rosną wraz z głębokością i upady są mniejsze od 15°-29°. Teren badany zazwyczaj obejmuje 2-4 km2 a ilość wykonanych PSE 25 do 50. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Woda czerpana z wodociagów lub innych urzadzen obslugujacych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

UJĘCIA WODY OPADOWEJ Woda opadowa ujmowana jest w przypadkach wyjątkowych, gdy brak jest innych rodzajów wód nadających się do celów domowych, w okolicach wysoko położonych, na wyspach, mierzejach morskich lub gdy woda gruntowa wskutek dużej zawartości chlorku sodu bądź siarczanu wapnia jest niezdatna do użytku. Ilość uzyskanej wody jest na ogół niewielka i wynosić może najwyżej 70010 wody opadowej. Z powierzchni dachów ze względu na dużą wartość współczynnika spływu można uzyskać wody najwięcej. Np. z powierzchni 250 m, przy 1P = 0,7 w ciągu roku uwzględniając straty na parowanie; Jest to ilość wystarczająca do zaopatrzenia w wodę 6 osób, przy normie 50 l/M dn. Read the rest of this entry »

Comments Off