Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

drzwi-zewnetrzne-drewniane-10-6[1]Są to niewątpliwie najważniejsze drzwi w całym budynku. Stanowią one bowiem z jednej strony ważny element wizerunkowy domu, a jednocześnie wpływają na bezpieczeństwo domowników oraz ochronę ich własności. Wybór drzwi nie powinien być przypadkowy. Opłaca się porównać różne projekty i pomysły. Jedna z naczelnych zasad mówi o tym, że w oczy powinien rzucać się albo kolor albo charakter. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Posługiwanie się okręgiem stanowi podstawę obliczenia stateczności skarpy w metodzie Taylora na drodze graficznej lub analitycznej. Wypadkowa sił tarcia działających wzdłuż łuku AB nie jest styczna do okręgu Q. Przechodzi ona na zewnątrz tego okręgu i jest styczna do okręgu kR sin cp. Liczba k jest tu współczynnikiem, większym od l zależnym od rozkładu naprężeń wzdłuż AR. Dla danego rozkładu naprężeń, współczynnik k zależy od kąta AOR. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wypadkowa sił Q i moment Mq, wynikające z tarcia gruntu zależą od rozkładu naprężeń wzdłuż łuku i muszą spełniać równania równowagi. Przedstawiona metoda posługuje się konstrukcją graficzną dla uwypuklenia wpływu rozkładu naprężeń na moment Mcf. Tok postępowania. Nanosi się linię wieloboku sznurowego sił n całkowanych od punktu A do B. Jest to krzywa JKL, której wypadkowa wynosi N. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przyjmuje się, że w pierwszym przybliżeniu znany jest współczynnik bezpieczeństwa F. Posługując się konstrukcją wektorową lub równaniem otrzymuje się wartość N. Za pomocą równania poszukuje się maksymalnego błędu współczynnika bezpieczeństwa F przy zmianie rozkładu naprężeń. Poniżej przytoczona będzie prosta metoda określenia minimalnej wartości współczynnika bezpieczeństwa. Jeśli rozpatruje się grunt jednorodny, rozkład naprężeń normalnych jest ciągły i ma tylko jedno maksimum. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Porównując wyniki uzyskane metodą Biareza z wynikami uzyskanymi metodą Felleniusa lub Taylora otrzymuje się systematycznie korzystniejsze wartości współczynnika bezpieczeństwa, chociaż posługiwanie się wykresami Taylora jest dostatecznie dokładne. Metodą Biareza należy posługiwać się w przypadku konieczności uzyskania dokładniejszych wyników i występowania ciśnienia wody w porach gruntu. Metoda Bishopa Metoda Bishopa jest pewną modyfikacją metody Felleniusa, polegającą na innym określeniu współczynnika bezpieczeństwa i odmiennym sposobie określenia sił działających na bokach każdego paska. Współczynnik bezpieczeństwa określony jest stosunkiem maksymalnej wytrzymałości na ścinanie, jaka musi być wzbudzona wzdłuż linii poślizgu, aby grunt znajdował się w równowadze. Wartość tak określonego współczynnika bezpieczeństwa jest jednakowa dla spójności i dla tarcia wewnętrznego gruntu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Metoda polega na dopasowaniu wartości XII-Xn+1 w taki sposób, aby spełnione były wszystkie równania równowagi. Znając wartości sił Xn-Xn+1 określa się za pomocą równania współczynnik bezpieczeństwa oznaczony jako F2 Metodę Bishopa zaleca się stosować szczególnie wtedy, gdy ciśnienie wody w porach jest duże oraz gdy kołowa linia poślizgu sięga głęboko w podłoże, tzn. dla łagodnie nachylonych skarp. Metoda Janbu. Na założeniach przyjętych przez Bishopa oparta jest metoda Janbu będąca uściśleniem metody Bishopa. Ma ona zastosowanie przy przyjęciu powierzchni poślizgu o dowolnym kształcie. W rozpatrywanym kryterium równowagi pojedynczego paska zakłada się, że suma rzutów sił na kierunek pionowy i kierunek poziomy musi być równa zeru. Jest to dokładna metoda ogólna, umożliwiająca stosowanie jej do każdego kształtu linii poślizgu, co ma szczególne znaczenie dla skarp uwarstwionych. Założenia do metody Morgensterna-Pricea. Rozpatruje się równowagę pojedynczego elementarnego paska o szerokości dx, na który działaj siły. b) układ sił działający na pasek gruntu bezpieczeństwa jest określony podobnie jak w metodzie Bishopa jako stosunek maksymalnej wytrzymałości na ścinanie wzdłuż linii poślizgu do wzbudzonej wytrzymałości na ścinanie, koniecznej dla zachowania równowagi masywu skarpy. momentów względem środka podstawy paska oraz z sumy rzutów sił na kierunek normalny i styczny do podstawy paska. Tok postępowania 1. Dla przyjętego kształtu linii poślizgu, bryłę odłamu gruntu dzielimy na pionowe paski i zakładamy przebieg funkcji f (x). 2. Z równania wyznacza się współczynniki A, B, p, q, k i m, 3. Przyjmując wyjściowe wartości współczynników F i it oblicza się ze wzoru siłę E i moment M w kolejnych paskach. Otrzymuje się końcowe wartości En i Mn, które w zasadzie nie będą równe zeru. W takim przypadku, drogą kolejnych iteracji, zmieniając współczynniki wyjściowe it i F dochodzi się do takich wartości, które spełniają warunki równowagi. [przypisy: polistyren ekstrudowany xps, olx bytów, dom z prefabrykatów betonowych ]

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dla linii poślizgu przyjmuje się następną funkcję f (x) i znajduje odpowiadające jej współczynniki it i F. W zależności od ważności rozpatrywanego zagadnienia stateczności skarpy analizuje się od kilku do kilkunastu, a nawet do kilkudziesięciu różnych funkcji. Rozwiązanie całego problemu wymaga zbadania współczynnika bezpieczeństwa dla innych linii poślizgu; aż do znalezienia najmniejszej wartości tego współczynnika. Opisana metoda wymaga jednakże pewnego doświadczenia i dodatkowego sprawdzenia uzyskanych wyników, a mianowicie: 1. W niektórych przypadkach istnieje kilka par wartości i F spełniających warunki równowagi. W takiej sytuacji należy sprawdzić dla każdej pary współczynników przebieg wartości wyrażenia (Kx+L) z równania. Wyrażenie to powinno być zawsze dodatnie i jedynie współczynniki A i F spełniające ten dodatkowy warunek stanowią I prawidłowe rozwiązanie. 2. Dla uzyskanej minimalnej wartości współczynnika bezpieczeństwa należy sprawdzić przebieg sił E, czyli wykreślić linię ciśnień. Odległość sił E od podstawy paska otrzymujemy z równania. Jeżeli przebieg linii jest nielogiczny lub linia wychodzi poza obrys masywu gruntowego, co wskazuje na występowanie sił rozciągających między paskami gruntu, rozwiązania takie należy odrzucić. 3. Należy sprawdzić stan naprężenia wzdłuż pionowych linii oddzielających poszczególne paski. Wyznaczone siły X nie powinny przekraczać wytrzymałości gruntu na ścinanie. Z przedstawionego toku, postępowania wynika, że dla określenia współczynnika bezpieczeństwa tą metodą konieczne jest zastosowanie maszyn matematycznych o dużej pamięci. Przytoczone metody obliczeń stateczności skarp oparte są w zasadzie na podobnych założeniach wyjściowych analizujących równowagę sił działających na wycięty pasek gruntu. Różnica między tymi metodami polega na sposobie uwzględnienia sił działających na boki takiego paska. [hasła pokrewne: polistyren ekstrudowany xps, olx bytów, dom z prefabrykatów betonowych ]

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W metodzie Felleniusa, Taylora i Biarza założono, że wypadkowa sił działających na boki paska jest równoległa do podstawy paska. Spełniony jest wówczas warunek równowagi rzutu sił na kierunek normalny do tej podstawy. W metodzie Bishopa wypadkowa tych sił jest pozioma, a siła normalna do podstawy paska obliczona jest z warunku równowagi rzutu sił na kierunek pionowy. Założenia Felleniusa i Bishopa stanowią przybliżenie i powodują istnienie błędów zawartych w samym rozwiązaniu. W metodzie Morgensterna-Pricea uwzględniono działanie wszystkich sił, chociaż rozkład sił na bokach paska jest określony w sposób przybliżony drogą kolejnych prób. Jest on jakby nieco dopasowany do spełnienia statycznych warunków równowagi. Wymienione różnice odbijają się na końcowym wyniku obliczeń, jakim jest wartość współczynnika bezpieczeństwa F. Zastosowanie maszyn matematycznych umożliwiło wykonanie dużej liczby obliczeń tego samego przypadku różnymi metodami, dając w ten sposób porównanie i ocenę przydatności poszczególnych metod. Niżej podano w tablicach zestawienie wyników obliczeń współczynnika bezpieczeństwa dla dwóch przypadków: – Skarpa jednorodna o wysokości 10,0 m i różnym nachyleniu oraz różnych cechach wytrzymałościowych gruntu. Współczynniki bezpieczeństwa obliczono metodą Felleniusa, Taylora i Biareza. – Analiza stateczności osuwiska zapory ziemnej przeprowadzona dla trzech walcowych powierzchni poślizgu o promieniach Ru R2 i R3 oraz niekołowej linii poślizgu. Współczynnik bezpieczeństwa obliczono dla trzech stadiów w warunkach na- prężeń całkowitych i efektywnych według metod Felleniusa, Bishopa i Morgensterna Z przytoczonych zestawień wynika, że metoda Felleniusa, prawie że powszechna w użyciu, daje zaniżone wartości współczynnika bezpieczeństwa nie odpowiadające rzeczywistości. Daje ona większy zapas bezpieczeństwa, dzięki czemu, mimo jej nie- dokładności uniknięto wielu katastrof. Z drugiej jednak strony dla dużych budowli ziemnych, może ona okazać się nie ekonomiczną. Dlatego zrównoważenie warunków bezpieczeństwa i jednocześnie zagadnienie ekonomiczności projektowanej budowli wymaga zastosowania dokładniejszych metod obliczeniowych. [podobne: polistyren ekstrudowany xps, olx bytów, dom z prefabrykatów betonowych ]

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jest to metoda używana do badania stateczności zapór ziemnych. Polega ona na wykreśleniu wieloboku sił pochodzących od ciężaru własnego, ciśnienia wody w porach, reakcji w gruncie oraz sił spójności. Tok postępowania jest tu następujący. 1. Przyjmuje się potencjalną linię poślizgu w postaci linii łamanej przebiegającej od korony zapory do podłoża dolnej wody. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries